Časopis Státní zastupitelství 2/2015

  • Listina základních práv Evropské unie a trestní řízení (Jaroslav Fenyk)
  •  Soudobé problémy a výzvy aplikace trestného činu teroristického útoku (Miroslav Mareš)
  • Opuštění věci, ztráta věci a trestný čin zatajení věci (Karel Šabata)
  • Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, jakožto kárného soudu, v řízeních o kárné odpovědnosti státních zástupců (Marek Vrbík)
  • K návrhu zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí (Vítězslav Kozák)
  • Možnosti posílení návrhových oprávnění státního zastupitelství ve věcech zásahů do rodičovské odpovědnosti (Adam Křísek)
  • História slovenskej prokuratúry v období 2000–2009 (Jozef Čentéš, Ján Šanta)
  • Konštituovanie československého štátneho zastupiteľstva na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi po vzniku Československej republiky (Ján Zanovít)

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 2/2015

Konštituovanie československého štátneho zastupiteľstva na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi po vzniku Československej republiky

JUDr. Ján Zánovit, Ph.D., zástupca špeciálného prokurátora, Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, e-mail: jan.zanovit@genpro.gov.sk

Ľudia majú všeobecnú tendenciu preceňovať historický význam tých spoločenských udalostí, ktoré osobne prežili alebo ktorých sú svedkami. Až s určitým časovým odstupom sme schopní objektívnejšie nazerať na tieto udalosti. Učebnicovým príkladom je súčasné masívne pripomínanie si 1. svetovej vojny po tom, čo táto vojna takmer zapadla do zabudnutia v tieni ďalších významných udalostí 20. storočia. My, právnici, nie sme iní. Súčasný rýchly svet a časté legislatívne zmeny na nás kladú vysoké nároky, čo nás núti myslieť predovšetkým na súčasnosť a preceňovať naše problémy. Pritom si už vôbec neuvedomujeme, že predchádzajúce generácie právnikov často stáli pred úlohami oveľa náročnejšími.

Czechoslovak constitution of the state councilor in Slovakia and Ruthenia after the establishment of the Czechoslovak Republic

The article is devoted to the process of constitu-tion of the Czechoslovak state Attorney’s office on the territory of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia after the collapse of the Habsburg monarchy and after the establishment of the Czechoslovak Republic. For this purpose it briefly characterizes the Austrian criminal proceedings and the Hungarian criminal proceedings, explains differences between them and highlights practical problems arising from them. Finally, it clarifies others factors which complicate the practical operation of the new Czechoslovak state attorneys.

História slovenskej prokuratúry v období 2000–2009

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta práva a verejnej správy, Warminsko-Mazurska Univerzita v Olsztyne, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, e-mail: jozef.centes@genpro.gov.sk
JUDr. Ján Šanta, PhD., Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, e-mail: jan.santa@genpro.gov.sk

Zákon č. 36/2005 Z. z. nadobudol (v prevažnom rozsahu) účinnosť dňom vyhlásenia a pozostáva z ôsmich článkov. Článkom VI tohto zákona bolo novelizované ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. nasledovne „Za podmienok ustanovených osobitným zákonom generálny prokurátor vymenúva a odvoláva jedného člena a jeho náhradníka do komisie, ktorá rozhoduje o ochrane ohrozeného svedka, chráneného svedka a ich blízkych osôb.“ Zákon č. 59/2009 Z.z. nadobudol (v prevažnom rozsahu) účinnosť 1. apríla 2009 a pozostáva zo 17 článkov. Týmto zákonom došlo k zrušeniu troch vojenských obvodových súdov (Bratislava, Banská Bystrica a Prešov) a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne. Právnymi nástupcami zrušených vojenských obvodových súdov sa stali Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a Okresný súd Prešov a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne sa stal Krajský súd v Trenčíne. Vojenské prokuratúry zrušené v tomto období neboli.

History of Slovak Public Prosecution Service: period of 20002009

This period in the modern history of public prosecution service is characterised in particular by the accession of the Slovak Republic to prominent international organisations (OECD, NATO, EU) and by other international activities, as well as by adoption of currently effective, several times amended, consequential acts, including, inter alia, Act no. 153/2001, Coll. on public prosecution service and Act No. 154/2001 Coll. on public prosecutors and trainee prosecutors. Activities of public prosecution service have been significantly influenced by Penal Code Act no. 300/2005 Coll. (recodified) and Penal Proceedings Act no. 301/2005 Coll. (recodified).

Možnosti posílení návrhových oprávnění státního zastupitelství ve věcech zásahů do rodičovské odpovědnosti

Mgr. Adam Křístek, Oddělení ochrany práv dětí a náhradní péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, e-mail: Adam.Kristek@seznam.cz

Příspěvek na základě popisu současného stavu v oblasti návrhových oprávnění k zahájení nesporného civilního řízení směřujícího zpravidla k „sankčnímu“ omezení rodičovské odpovědnosti (např. svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu předběžným opatřením nebo nařízení ústavní výchovy dítěte) dochází k závěru, že budoucí právní úprava by mohla tuto aktivní legitimaci přenést z tzv. orgánů sociálně-právní ochrany dětí (městských úřadů) výlučně na státní zastupitelství. Skutečnost probíhajícího či právě zahajovaného legislativního procesu přijetí nových úprav obou odvětví k takové potřebné koncepční a systémové změně poskytuje vhodnou příležitost. Stejně jako aktuálně probíhající veřejná i odborná debata o zásazích státu do práva na rodinný život.

Options strengthening design authorization of the state offices in matters of parental responsibility to intervention

Describing the current legislation, the article deals with proposals concerning initiation of family proceedings, which usually conclude in a „sanction“ restriction of parental liability (e.g. emplacement of child into an emergency foster care by means of preliminary court decision or court order to place a child into an institutional care). The article suggests new legislation which is currently under preparation and can possibly transfer the authorisation in such cases from the local authorities in charge of child´s protection to the public prosecutor´s office exclusively. Both, the public debate on state interference with the exercise of the right to family life as well as the fact, that social and legal protection of children and the legislation concerning public prosecutors are to be reviewed in a complex manner soon, provides good timing to consider such a conceptual change.

K návrhu zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí

Mgr. Vítězslav Kozák, pracovník Odboru legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra České republiky, e-mail: ASVS@seznam.cz

Dne 13. listopadu 2014 byl pod č. j. 301/2014-L vložen do elektronické knihovny Úřadu vlády[1] vládní návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových sankcí). Návrh zákona má za cíl posílit postavení osob poškozených trestnou činností. Cílem předkládaného návrhu zákona je odstranit současný nežádoucí stav, tedy situace, kdy je sice poškozeným soudem přiznán nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy, který však následně není plně uspokojen z důvodu nedostatku majetku na straně pachatele. Navrhovaný zákon má nově umožnit uspokojit nároky poškozených i z majetku, který byl odčerpán pachatelům ve formě uložené majetkové trestní sankce. Návrh zákona tak zavádí další posílení postavení poškozených, což je dlouhodobý trend patrný nejen v českém trestním právu. Následující řádky mají být malým nesouhlasným komentářem k současné podobě návrhu zákona.

[1]     Jedná se o neveřejný informační systém veřejné správy určený pro meziresortní připomínkové řízení. U návrhu zákona meziresortní připomínkové řízení doposud neskončilo, a je tedy prozatím veřejnosti bohužel nepřístupný. Materiál je dostupný pouze pro registrované uživatele vládní elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. e-klep).

Regarding the proposed act about using financial means from criminal property sanctions

This article describes upcoming legislation in the area of satisfying victims from the property that has been taken from the perpetrators in the form of criminal property sanctions. It discusses some of the shortcomings of the current legislation and attempts to suggest possible solutions. At the same time the article points out the fact that some expectations may not be fulfilled in the future.

Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, jakožto kárného soudu, v řízeních o kárné odpovědnosti státních zástupců

kpt. Mgr. Marek Vrbík, Generální ředitelství cel, externí doktorand na Katedře správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, e-mail: MVrbik@cs.mfcr.cz

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“
Saint Antoine De Exupéry

Nechávám k posouzení čtenáři, zda mi dá za pravdu, že již nastal vhodný moment podrobněji se ohlédnout nad rozhodovací činností kárného senátu při Nejvyšším správním soudu, jakožto soudu kárného, který rozhoduje ve věcech státních zástupců. Každopádně již existuje dostatek informací, na základě kterých lze zmapovat a následně vyhodnotit výsledky jednotlivých kárných řízení projednaných Nejvyšším správním soudem, neboť uplynulo více než pět let a „padlo“ několik desítek rozhodnutí, od nabytí účinnosti zákona č. 314/2008 Sb., jenž mimo jiné novelizoval i znění zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, kterým byla stanovena nová koncepce kárného řízení. Ve vztahu ke státním zástupcům se jednalo především o zásadní systémovou modifikaci koncepčních a procesních záležitostí, majících i částečně vliv na hmotněprávní úpravu kárné odpovědnosti (zpřísnění kárného opatření snížení platu).

The practice of the Supreme Administrative Court as a Disciplinary court, in proceedings of disciplinary responsibility of prosecutors

The article contains summary statistics on the decision-making of the disciplinary panel at the Supreme Administrative Court as a Disciplinary court, which decides on matters of public prosecutors. These statistics are further discussed analytically, especially when it mapped and described what conduct disciplinary court found  as a criminal offense, disciplinary offense. Within the text is also incorporated specific casuistic excursion in typical but also atypical cases, that disciplinary panel during the past five years on.

Opuštění věci, ztráta věci a trestný čin zatajení věci

JUDr. Karel Šabata, PhD., soudce, Okresní soud v Uherském Hradišti, e-mail: ksabata@osoud.uhr.justice.cz

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který přinesl změny do našeho právního řádu. Nový občanský zákoník přináší i právní principy, s nimiž se doposud nepracovalo. Počítá například s kategorií věcí bez pána, počítá s tím, že jsou věci opuštěné, které si může každý ponechat a přivlastnit. Právě tyto nové principy však mají značný dopad na oblast aplikace práva. Domnívám se, že změny v soukromém právu jsou způsobilé vyvolat určité znejistění těch osob, které právo aplikují. V souvislosti s novými principy totiž vznikají související otázky: Jaký význam má v trestním zákoníku ustanovení o trestném činu zatajení věci, jestliže je možno si podle občanského zákoníku ponechat opuštěnou věc? Má opodstatnění po změnách v oblasti občanského práva šetřit v rámci trestního řízení jednání spočívající v ponechání si věci nalezené?

Leaving things, loss the things, and offense of concealing things

Loss of stuff happens without the will of the owner. Leaving things happens by the will of the owner. Ownership will not lapse. Physical leaving things generally mean speech thing will leave. Nevertheless current owner does not exercise right of ownership to things that still remain the owner of this matter. Abandoned movable things can be appropriated by everyone. Not to suggest that the matter is found destroying thing. It is necessary to consider specific circumstances of each case.

Soudobé problémy a výzvy aplikace trestného činu teroristického útoku

Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, e-mail: mmares@fss.muni.cz

V souvislosti s vývojem hrozby terorismu a souvisejících jevů a v souvislosti s jejich potíráním se v České republice objevily v posledních letech některé případy aplikace protiteroristických norem, které byly poměrně nedávno přijaty do českého právního řádu v důsledku jeho evropeizace. Jedná se i o aplikaci § 311 trestního zákoníku č. 40/2009 (dále jen tr. zákoník) a na něj navazujících ustanovení stejného předpisu. Tato aplikace byla a je provázena odbornými diskusemi, a to jak z hlediska hmotněprávního (např. při vymezení rozsahu fenoménů, k nimž se skutková podstata vztahuje, u upřesnění pojmů použitých v ustanovení apod.), tak procesně-právního (jaké důkazy je možné při dokazování tohoto specifického druhu trestné činnosti použít). Cílem tohoto článku je analyzovat § 311 tr. zákoníku a jeho vazbu na další skutkové podstaty v trestním zákoníku, dále pak popsat první případ odsouzení pachatele v ČR za tento čin, na příkladu částečně neúspěšné obžaloby demonstrovat možnosti dokazování trestné činnosti související s terorismem a nastínit možné budoucí oblasti aplikace § 311 (a to i ve vazbě na dosavadní vývoj násilného extremismu a jeho trestní postih, včetně problematiky tzv. zahraničních bojovníků).

Contemporary problems and challenges of the Criminal offence of the terrorist attack application

This article deals with contemporary problems using the criminal offence of the terrorist attack in the Czech law. The author analyses § 311 of the Criminal code and interconnected criminal offences. It describes first case of convicting of the offender for this act in the Czech Republic. It deals with the problems of evidence in relation to activity for the terrorist group and outlines the possibilities of further use of the legal norms (including issue of the so called foreign fighters). It proposes recommendations for the future use.

Listina základních práv Evropské unie a trestní řízení

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc., místopředseda Ústavního soudu, e-mail: Jaroslav.Fenyk@usoud.cz

Listina základních práv Evropské unie je relativně novým dokumentem primárního unijního práva a předpokládá, že kromě orgánů Evropské unie vnitrostátní orgány (tedy i státní zástupci nebo soudci) budou její existenci v příslušných rozhodnutích reflektovat. Jaká je její povaha a jaký bude její pravděpodobný aplikační scénář, to se ve stručnosti pokouší naznačit tento příspěvek.

Listina obsahuje základní práva, proto si dovolím nejprve připomenout jejich význam.

Charter of Fundamental Rights of the European Union and criminal proceedings

Charter of Fundamental Rights of the European Union as a product of primary EU law, reflects new dimension in human rights protection, which is partly based on the traditional value system of international and national human rights protection and on the specific nature of the EU legal order of the legal and political nature of the supranational community. The practice of the Court of Justice of the European Union emphasizes principle of supremacy, unity and effectiveness of European Union law as a framework for the applica-tion of international and national law.