Časopis Státní zastupitelství 2/2016

  • Státní osamělost (Janek Kroupa)
  • Má být v trestním soudnictví zachována funkce přísedících?
  • Rozhovor se zakladatelem Unie státních zástupců Emilem Vodičkou
  • Trestněprávní aspekty islamofobních projevů (s přihlédnutím k okolnostem znaleckého zkoumání) (Štěpán Výborný)
  • Způsobuje trest odnětí svobody vyšší míru kriminality? (Jakub Drápal)
  • Česká trestní politika a nepodmíněný trest odnětí svobody (s hořkou pilulkou nakonec) (Lumír Crha)

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 2/2016

Česká trestní politika a nepodmíněný trest odnětí svobody (s hořkou pilulkou nakonec)

JUDr. Lumír Crha, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, e-mail: lcrha@nsz.brn.justice.cz

Samozřejmou součástí výčtu trestů je trest odnětí svobody. Setrvává zde přes všechny dosavadní reformy trestního práva. Se svou starou historií i poněkud barbarskou podstatou. Obdobu dnešního trestu odnětí svobody znal již antický svět, třebaže se tehdy jednalo spíše o zabezpečovací opatření před výkonem jiného trestu (smrti) nebo pro jiné účely (například úhrady dluhu). Podobal se tak spíše dnešnímu institutu vazby. Známá jsou hradní vězení středověku jako londýnský Tower, pařížská Bastila nebo i brněnský Špilberk. V tomto článku hledám nejdůležitější faktory, které působí k tak vysokému počtu osob držených v českých věznicích. Pokouším se popsat vztah mezi těmito faktory a trestní politikou. A za pomoci dílčího srovnání s cizinou hledám odpověď na otázku, jakou měrou může česká trestní politika ovlivnit (snížit) budoucí počty vězňů v českých věznicích.

Způsobuje trest odnětí svobody vyšší míru kriminality?

Jakub Drápal, interní doktorand na Právnické fakultě UK a student magisterského programu Criminology na University of Cambridge, e-mail: jakub.drapal@gmail.com

Jedna z velkých otázek spojená s vězeňstvím je, jaký vliv má na vězně. Upozorňoval na ni již Oto Novotný před padesáti lety ve své knize O trestu a vězeňství. Zmínil, že úspěchem vězeňství by bylo, kdyby vězni nebyli propouštěni horší, než do vězení přicházejí (Novotný 1969: 141). Umisťování pachatelů do vězení označil za vyhánění ďábla belzebubem (Novotný 1969: 142). Za tyto své připomínky byl silně kritizován ze strany tehdejšího Sboru nápravné výchovy (předchůdce Vězeňské služby ČR). Otázkou, jaký vliv má zážitek trestu odnětí svobody na kriminální kariéru pachatele, se v zahraničí zaobírá množství kriminologů.

Trestněprávní aspekty islamofobních projevů (s přihlédnutím k okolnostem znaleckého zkoumání)

JUDr. Štěpán Výborný, asistent soudce Ústavního soudu, e-mail: vyborny.stepan@seznam.cz

Článek 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) stanoví, že svoboda projevu je zaručena a jako taková je tato svoboda správně chápána za základní kámen demokracie. Zároveň však již čl. 17 odst. 4 Listiny podřizuje výkon svobody projevu potřebám demokratické společnosti a připouští možnost jejího omezení, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a morálky (omezení však může být učiněno jen zákonem a musí respektovat další obecné principy zakotvené Ústavou a Listinou, zejména zákaz diskriminace).