Časopis Státní zastupitelství 1/2020

Obálka časopisu Státní zastupitelství 1/2020
  • Odůvodnění trestů: Principy správného odůvodňování  (Jakub Drápal)
  • Kybergrooming v slovenskom Trestnom zákone  (Jozef Čentéš, Marta Kolcunová)
  • Podmíněné upuštění od uložení trestního opatření podle § 14 ZSVM  (Lucie Budayová)
  • Odklony v trestním řízení pod vlivem alkoholu a drog (Jan Řeháček)
  • K institutu přísedících v trestním řízení (Adam Coufal)
  • Ke kumulaci podmíněně odložených trestů odnětí svobody a nařízení jejich výkonu aneb nad jedním nálezem Ústavního soudu (Filip Ščerba)
  • Glosa k roubování předběžných opatření ve věcech péče soudu o nezletilé (Miroslav Petrák, Andrea Petráková)
[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 1/2020

Ke kumulaci podmíněně odložených trestů odnětí svobody a nařízení jejich výkonu aneb nad jedním nálezem Ústavního soudu

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., Katedra trestního práva PrF UPOL

Článek nabízí kritický rozbor nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4022/18, který se týkal nařízení výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí svobody v situaci, kdy došlo ke kumulaci několika trestů odnětí svobody. Autor předkládá polemiku ke stěžejnímu závěru Ústavního soudu, že samotná kumulace trestů odnětí svobody má představovat důvod pro úvahy o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti. Článek rovněž nabízí některé úvahy de lege ferenda směřující k redukci negativního jevu, jenž spočívá v kumulaci několika podmíněně odložených trestů odnětí svobody.

K institutu přísedících v trestním řízení

Mgr. Adam Coufal, doktorand na Katedře trestního práva PrF MU

Ve svém článku se zabývám institutem přísedících v českém trestním řízení. Věnuji se otázce vhodnosti tohoto laického prvku s ohledem na nedávné návrhy úplného zrušení či alespoň omezení tohoto institutu. Ve svém článku čerpám i z osobních zkušeností asistenta soudce trestního úseku. Jelikož působím na Krajském soudě na úseku nalézacím, přísedící se účastní všech nám napadlých trestních věcí. V článku poukazuji na vybrané problémy a otázky, které jsou s institutem přísedících spojeny.

Odklony v trestním řízení pod vlivem alkoholu a drog

JUDr. Jan Řeháček, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem

Článek se zabývá problematickými aspekty užití odklonů v trestním řízení. Poukazuje na možnost jejich zneužití, jak se to stalo v minulosti. Zmiňuje široké možnosti státních zástupců a soudců při stanovení podmínek odklonů. V této souvislosti poukazuje zejména na eventualitu velmi liberálního vyřízení trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku. Autor srovnává také přestupkové a trestní sankce za řízení vozidla pod vlivem návykové látky. V závěru autor upozorňuje na nutnost vypracování sjednocující metodiky pro užívání odklonů.

Kybergrooming v slovenskom Trestnom zákone

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Právnická fakulta UK Bratislava, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

V príspevku autori reagujú na narastajúci výskyt detskej pornografie a iných osobitne závažných foriem sexuálneho zneužívania, a to najmä s využitím nových technológií a internetu. V súvislosti s postihom tejto trestnej činnosti poukazujú na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (ďalej len „Smernica 2011/93/EÚ“). Zvýrazňujú, že povinnosťou členských štátov Európskej únie bolo prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. decembra 2013. Na základe analýzy konštatujú nedostatky v slovenskej právnej úprave pri transpozícii čl. 6 ods. 1 Smernice 2011/93/EÚ do Trestného zákona. Podstatou týchto nedostatkov je nesúlad znenia skutkovej podstaty prečinu sexuálneho zneužívania podľa § 201a Trestného zákona s ostatnými existujúcimi inštitútmi trestného práva hmotného. V závere vyjadrujú námety na zlepšenie slovenskej právnej úpravy pro futuro.

Odůvodnění trestů: Principy správného odůvodňování trestů

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ústav státu a práva Akademie věd ČR, výzkumník, doktorand PrF UK, Ústavní soud ČR, asistent ústavní soudkyně

Článek navazuje na předchozí publikace zkoumající teoretické důvody pro detailní odůvodňování uložení trestu a praxi odůvodňování trestů okresními soudy, když rozebírá, jaké požadavky by mělo naplňovat odůvodnění trestů. Jednotlivé okolnosti podstatné pro uložení trestu je v odůvodnění nutné nejen konkretizovat a zmínit, jaký význam hrají, ale i výslovně vyjádřit, jak byly jednotlivé okolnosti vyváženy při finálním výběru druhu, modality a výměry trestu. Dále článek rozebírá nizozemský model odůvodňování trestů založený na zodpovězení na pět základních otázek: Co, kdo, jak, s jakými následky a v jakém kontextu spáchal trestný čin, které korespondují s požadavky trestního řádu v § 89 a 125 trestního řádu. Nakonec článek obsahuje návrh, jak by bylo možné prakticky ulehčit soudcům práci při odůvodňování trestů za současného detailnějšího zohlednění všech okolností předvídaných zákonem.