Časopis Státní zastupitelství 2/2020

Obálka časopisu Státní zastupitelství 2/2020
  • Jaké klady a zápory má podle vás uvedení návrhu trestu v obžalobě?
  • Jsou právníci schopni vzájemné soudržnosti?
  • Rozhovor s Veronikou Dvořákovou
  • Když bílé límečky vraždí a změní se v červené (Jakub Chromý)
  • Novinky k vyhodnocování compliance programů ve světle doporučení pro státní zástupce v USA – inspirace pro praxi OČTŘ v ČR (Jakub Chromý, Juraj Szabó)
  • K odformalizování zahájení trestního stíhání (Martin Mičkal)
  • Výslech a jeho protokolace z pohledu forenzní lingvistiky (Václava Musilová, Veronika Nováková)
  • Vyvinění z odpovědnosti dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na specifika vyvinění státního podniku (Jan Malý)

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 2/2020

Výslech a jeho protokolace z pohledu forenzní lingvistiky

PhDr. Václava Musilová, soudní znalkyně z oboru kriminalistika, specializace jazyková expertiza a expertiza ručního písma
Mgr. Veronika Nováková, Kriminalistický ústav, oddělení grafických analýz, jazyková expertiza

Na rozdíl od kriminalistické taktiky a forenzní psychologie se v naší zemi problematikou výslechu a jeho protokolace lingvisté dosud nezabývali. Tento úvodní článek seznamuje s výzkumem protokolace z hlediska forenzní lingvistiky, shrnuje současný stav pořizování policejních a soudních protokolů, popisuje některá úskalí jednotlivých typů protokolů v praxi a zdůvodňuje potřebu zapojení forenzní lingvistiky v zájmu komplexního pojetí této problematiky.

K odformalizování zahájení trestního stíhání

Mgr. Bc. Martin Mičkal, doktorand na Katedře trestního práva, PrF MU, právní čekatel na Krajském státním zastupitelství v Brně

Článek se věnuje problematice procesního úkonu, jímž se zahajuje trestní stíhání. Tímto je podle aktuální právní úpravy usnesení o zahájení trestního stíhání, v rámci rekodifikačních prací se však uvažujeo jeho nahrazení již v minulosti užitým institutem sdělení obvinění majícím formu opatření. Cílem článku je nejen analyzovat, zda tato navrhovaná změna možná je, ale rovněž podnítit další diskuzi o vhodnosti tohoto legislativního řešení.

Novinky k vyhodnocování compliance programů ve světle doporučení pro státní zástupce v USA – inspirace pro praxi OČTŘ v ČR

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., analytik Nejvyššího státního zastupitelství (dříve ředitel právních a compliance útvarů v podnikovém sektoru)

Příspěvek se zabývá metodickým pokynem k vyhodnocování korporátních programů compliance vydaným Ministerstvem spravedlnosti USA. Pozornost zaměřuje na klíčová sdělení, která přinášejí užitečný náhled na praktické vyhodnocování compliance programů i v podmínkách České republiky. Prezentován je trojdimenzionální kontext: tvorba, implementace a fungování compliance programu. Prostupuje zde idea, jakým způsobem se korporace učí ze své zkušenosti a podle toho přizpůsobuje compliance program.

Když bílé límečky vraždí a změní se v červené

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBAstátní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

Tradiční náhled na bílé límečky postrádá přítomnost násilí. Za určité kriminogenní konstelace se však rovněž bílé límečky nezdráhají sáhnout k násilí, a to dokonce v jeho extrémní podobě, které končí usmrcením oběti. Přitom nejde o živelný skutek, nýbrž o útok s jistou vazbou na sbíhající se hospodářský delikt a roli oběti, která tohoto pachatele ohrožuje. V příspěvku zprostředkováváme reálnou kauzu z justiční praxe, která nás přivedla k objevení tématu kriminality červených límečků a zájmu proniknout k jejímu důkladnějšímu vysvětlení. Teoretické pasáže o moderním pojetí kriminality červených límečků doprovázíme vlastním komentářem.