Časopis Státní zastupitelství 4/2020

Obálka časopisu Státní zastupitelství 4/2020
  • Považujete sazbu u trestného činu krádeže podle § 205 odst. 4 písm. b) TZ za přiměřenou?
  • Zlidověné soudnictví už není funkčním modelem
  • Rozhovor s polským prokurátorem Krzysztofem Parchimowiczem
  • Zrušte § 205 odst. 2 trestního zákoníku(Jan Scholle)
  • Návrh trestu v obžalobě a jeho možná úskalí(Radka Bartošíková)
  • Vyhodnocování compliance programů po aktualizaci metodiky amerických státních zástupců v červnu 2020 (Juraj Szabó, Jakub Chromý)
  • Vazba mladistvých a problematika jejího prodlužování (Marika Zahradníčková)
  • Vojenská základna jako místo veřejnosti přístupné? (Jakub Matocha)

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 4/2020

Návrh trestu v obžalobě a jeho možná úskalí

Mgr. Radka Bartošíková

Článek je zaměřen na problematiku návrhu trestu, jeho druhu a výměry v žalobním návrhu státního zástupce. Na počátku článku je obecně pojednáno o obžalobě. Druhá část článku je zaměřena na vymezení obligatorních a fakultativních náležitostí obžaloby v rámci nynější právní úpravy. Následně je přistoupeno k zodpovězení otázky, zda návrh trestu, jeho druhu a výměry chápat jako náležitost obžaloby obligatorní, či fakultativní. Posléze je pozornost věnována jednotlivým úskalím, jež mohou být v praxi s návrhem trestu v obžalobě spojena. V neposlední řadě jsou k problematice návrhu trestu v obžalobě předloženy úvahy de lege ferenda, u nichž mám za to, že by měly být zákonodárcem v budoucnu reflektovány. Článek uzavírá krátké shrnutí v něm prezentovaných poznatků.

Vazba mladistvých a problematika jejího prodlužování

JUDr. Marika Zahradníčková

Článek je zaměřen na § 47 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, který se týká trvání vazby mladistvých a jejího prodlužování, na jehož základě je v případě mladistvého, který je trestně stíhán pro spáchání zvlášť závažného provinění a byl vzat do vazby, orgánům činným v trestním řízení uložena povinnost rozhodnout o případném prodloužení vazby po šesti měsících. Jak s tímto však koresponduje skutečnost, že u dospělých pachatelů vzatých vazby je tato povinnost dle § 72 odst. 1 trestního řádu zakotvena již po třech měsících? Nemůže být tak postupem dle § 47 zákona o soudnictví ve věcech mládeže nepřiměřeně zasahováno do práva na osobní svobodu mladistvého?

Zrušte § 205 odst. 2 trestního zákoníku

Mgr. Ing. Jan Scholle

Necelou desetinu odsouzených v České republice tvoří v posledních letech pachatelé takzvaných bagatelních zpětných krádeží podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, u nichž škoda nedosáhla částky 5 000 Kč. Těmto odsouzeným je však každoročně uložena přibližně čtvrtina všech nepodmíněných trestů. Stojí tedy za úvahu, zda je uplatňování trestní represe v daných případech smysluplné a přináší kýžený efekt.

Vojenská základna jako místo veřejnosti přístupné?

JUDr. Jakub Matocha, Ph.D.

Lze se dopustit trestného činu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku na vojenské základně coby na místě veřejnosti přístupném? Autor článku na tuto otázku odpovídá kladně, přičemž pozornost je věnována i názorovému protiproudu.

Vyhodnocování compliance programů po aktualizaci metodiky amerických státních zástupců v červnu 2020

JUDr. Juraj Szabó, Ph.D.

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA

Odbor trestního práva Ministerstva spravedlnosti USA představil v červnu 2020 další aktualizaci metodického pokynu k vyhodnocování korporátních programů compliance. Obsahuje novelizovaný soubor doporučení ke stíhání obchodních společností v souvislosti s požadavkem posuzování přiměřenosti, respektive účinnosti compliance programů státními zástupci. Podporuje potřebu prosazování reagujícího compliance programu. Nejnověji materiálem prostupuje akcent na sběr a analýzu dat využitelných k budování compliance programu a jeho zabezpečení pomocí dostatečných zdrojů. Revize DOJ ve vztahu k metodice Nejvyššího státního zastupitelství znamenají potvrzení dosud zvoleného přístupu a možnosti ještě lépe přizpůsobit požadavky na obsah a strukturu posuzovaných oblastí compliance management systému trendům mezinárodně uznávané praxe.