Časopis Státní zastupitelství 4/2021

Časopis Státní zastupitelství 4/2021 obálka
  • Pojďme se „vědecky hádat“! (Vladimír Jirousek)
  • Jak hodnotíte éru Pavla Zemana ve funkci nejvyššího státního zástupce?
  • Rozhovor s bývalým nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem
  • K vydání zajištěné nemovité věci poškozenému (Martin Mičkal)
  • Potíže spojené s aplikací ustanovení § 7b odst. 2 trestního řádu(Ludmila Dostálová)
  • Posuzování duševního stavu psychopatů (Tomáš Pliska)
  • Interference covidové pandemie, nových forem radikalizace a extrémního násilí v komplexních bezpečnostních souvislostech (Barbora Vegrichtová)
  • Specifika výkonu dozoru státního zástupce ve věcech mládeže a problematika určení místní příslušnosti dozorového státního zástupce v prověřování „ve věcech dětí“(Radka Bartošíková)
[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 4/2021

Interference covidové pandemie, nových forem radikalizace a extrémního násilí v komplexních bezpečnostních souvislostech

Barbora Vegrichtová

Článek se zabývá problematikou novodobých trendů v oblasti radikalizace a moderního terorismu v kontextu covidové pandemie. V textu jsou reflektovány aktuální fenomény ovlivňující formu a vývoj terorismu v online prostoru, v podmínkách restriktivních opatření a sociální izolace společnosti. Autorka zdůrazňuje specifika radikalizace ve věznicích v současných podmínkách a dopady na vězeňský systém, sociální a výchovnou práci s odsouzenými. Dále popisuje diverzitu nedávných teroristických útoků z hlediska ideologických motivů, profilů pachatelů a dalších faktorů vedoucích k extrémnímu násilí. Text představuje rovněž mysogynní incelová hnutí, formát soudobých konspiračních teorií a nové postupy extremistické propagandy integrující témata s pojená s covidovou krizi jako nástroj k destabilizaci demokratických systémů a posílení mocenských pozic. V závěru autorka shrnuje nejvýznamnější bezpečnostní rizika a formuluje doporučení pro bezpečnostní a preventivní praxi.

Posuzování duševního stavu psychopatů

Tomáš Pliska

Psychopatie je poruchou osobnosti, která působí na lidskou společnost od nepaměti. Za dobu jeho vědeckého zkoumání prošel konstrukt psychopatie poměrně zajímavým vývojem, který však způsobil i nežádoucí mnohoznačnost tohoto pojmu. V předmětném článku je psychopatie stručně představena z hlediska jejích psychologických, kriminologických aj. obsahových souvislostí. Poté následuje analýza možností její diagnostiky v právním kontextu trestního řízení s krátkým představením procesu posuzování pomocí nástroje PCL-R.

K vydání zajištěné nemovité věci poškozenému

Martin Mičkal

Článek se věnuje aktuální a velmi specifické otázce z oblasti zajišťování. V návaznosti na zjištěnou neuspokojivou aplikační praxi některých soudů při vydávání zajištěných nemovitých věcí poškozeným článek zkoumá možnosti nápravy stavu fakticky znevýhodňující poškozené, kteří přišli v důsledku trestného činu o nemovitou věc, od poškozených, kteří přišli „jen“ o věc movitou. I přes kusost úpravy v trestním řádu (§ 81a) by bylo zřejmě možné i bez legislativních změn aplikační praxi soudů napravit ve prospěch poškozených, přesto se jeví záhodno vydávání nemovitých věcí podrobněji v zákoně upravit, aby bylo usnesení o vydání způsobilým podkladem pro zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Potíže spojené s aplikací ustanovení § 7b odst. 2 trestního řádu

Ludmila Dostálová

Článek se zabývá relativně nedávno zakotveným ustanovením § 7b odst. 2 tr.ř. a příkazy, které je možné na jeho podkladě vydat. Těmi má být dosaženo znemožnění přístupu k datům uloženým v počítačovém systému nebo na nosiči informací. Důvodová zpráva i dosavadní literatura se převážně věnuje ustanovení § 7b odst. 1 tr.ř., přičemž příkazy podle § 7b odst. 2 tr.ř. zůstávají stranou pozornosti. Znění daného ustanovení přitom vyvolává otázky. Článek tak cílí na nejasnosti týkající se například způsobu, kterým bude možné dosáhnout trvalého odstranění znepřístupněných dat či přezkumu vydaných příkazů.

Specifika výkonu dozoru státního zástupce ve věcech mládeže a problematika určení místní příslušnosti dozorového státního zástupce v prověřování „ve věcech dětí“

Radka Bartošíková

Článek je zaměřen na specifika výkonu dozoru státního zástupce ve věcech mládeže. Na počátku jsou definovány pojmy dozor státního zástupce, mládež, mladistvý a dítě mladší 15 let. Další část je věnována specifikům dozoru ve věcech mladistvých a u prověřování činů jinak trestných spáchaných dítětem mladším 15 let. Dále je pojednáno o problematice určení místní příslušnosti dozorových státních zástupců u prověřování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími 15 let a je zodpovězena otázka, zda by mělo být výchozím kritériem určení místo spáchání nebo místo bydliště dítěte mladšího 15 let.

Časopis Státní zastupitelství

Archiv
Předplatné
Pro autory

 Wolters Kluwer ČR, a. s.

U nákladového nádraží 10
130 00  Praha 3

 

Tel.:       246 040 417
E-mail:  marie.novotna@wolterskluwer.com

Sledujte nás: