O časopisu Státní zastupitelství

Časopis Státní zastupitelství je právnický recenzovaný časopis věnovaný Státnímu zastupitelství, který vychází od roku 2003 a za tu dobu procházel určitým vývojem, pokud jde o obsah, strukturu, zaměření i personální otázky. Publikovány v něm jsou ovšem po celou dobu především odborné články vztahující se k činnosti státního zastupitelství a napomáhající v praxi činnosti státních zástupců.

Komu je časopis určen

Již z názvu je jasné, že jeho čtenáři jsou především státní zástupci, a to z celé soustavy státního zastupitelství (včetně asistentů a dalších pracovníků). Mezi odběrateli se ale najdou také odborníci, se kterými státní zástupci profesně spolupracují, to znamená soudci, policisté, pracovníci Probační a mediační služby, advokáti či představitelé akademické obce.

Charakter periodika

Zveřejněné příspěvky pokrývají širokou oblast práva, a to jak v trestní, tak i netrestní oblasti. V každém vydání naleznou čtenáři rovněž zajímavou aktuální judikaturu a také významné kauzy z rozhodovací činnosti Nejvyššího státního zastupitelství. Cílem redakční rady je publikovat na stránkách časopisu Státní zastupitelství především odborné a praktické zkušenosti státních zástupců, které mohou být přínosem pro jejich každodenní aplikaci práva. Vítány jsou však i články polemické, kriticky hodnotící stav legislativy nebo organizaci práce, a názory jiných právnických profesí.

Struktura časopisu

V poslední době má „Státní zastupitelství“ dosti pevnou strukturu. Po úvodníku (fejeton, editorial) následuje krátká anketa k aktuální otázce z oblasti státního zastupitelství a rozhovor se zajímavou právnickou osobností. První série článků je věnována hlavnímu tématu čísla. V polemice se střetnou vždy dva nositelé různých názorů na aktuální právní problém. Po dalších sérii odborných článků následují již zmíněné rubriky přinášející zajímavosti z rozhodovací činnosti Nejvyššího státního zastupitelství a z judikatury. V informacích se redakce nevyhýbá ani zajímavostem ze života státních zastupitelství, které se nemusí nutně týkat jejich profesní činnosti. Po recenzích a čítárně (aktuálnímu přehledu pro státní zástupce zajímavých článků z různých právnických periodik) se jako poslední objevuje rubrika retro, připomínající (pro pobavení i poučení) vývoj naší prokuratury v minulém století.

Redakční rada

 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D., prokurátor Generální prokuratory SR
 • prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof., soudce Ústavního soudu
 • prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva PF Univerzity Karlovy
 • prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., soudce Nejvyššího správního soudu, člen katedry teorie práva PrF UK
 • Plk. Ing. Pavel Kolář, CSc., ředitel Kriminalistického ústavu
 • JUDr. Ivo Kouřil, soudce Nejvyššího soudu ČR
 • prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., poradce pro judikaturu Nejvyššího soudu
 • prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vedoucí katedry politologie a sociologie PrF UK
 • JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce NSZ ČR (výkonný redaktor)
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu ČR
 • JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru NSZ ČR
 • JUDr. Igor Stříž, první náměstek nejvyššího státního zástupce NSZ ČR (předseda redakční rady)
 • doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D.
 • JUDr. Ondřej Šťastný
 • Mgr. Jan Záruba, ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech NSZ ČR
 • PhDr. Mgr. Marie Novotná, šéfredaktorka Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Mgr. Eliška Votýpková, tajemnice, NSZ ČR