Pro autory

Zaslané odborné příspěvky jsou recenzovány členy redakční rady, která rozhodne o jejich publikaci.

Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Příspěvky do časopisu Státní zastupitelství jsou přijímány v elektronické podobě na adrese evotypkova@nsz.brn.justice.cz

Délka příspěvku by neměla přesáhnout 40 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou. Doporučujeme užít písmo Times New Roman velikosti 12 a řádkování 1.

Autor s předáním díla dodá fotografii a anotaci (několik vět) v českém a v cizím jazyce, která bude zveřejněna na webových stránkách nakladatelství Na žádost autora zajistí přeložení anotace redakce. Dále autor uvede své působiště a emailovou adresu.

Autorům publikujícím v nakladatelství poprvé bude zaslána k podpisu licenční smlouva a dále k vyplnění formulář pro zasílání honoráře. Ten bude autorovi vyplacen do třiceti dnů po uveřejnění článku v časopise.

Za správnost údajů uvedených v článcích odpovídají jejich autoři. Přetisk a jakékoliv šíření je možné jen se souhlasem vydavatele. Autoři souhlasí s uveřejněním svého příspěvku v elektronickém systému ASPI.