JUDr. Kateřina Horká, Nejvyšší státní zastupitelství, email: horka@nsz.brn.justice.cz

Státní zastupitelství („Staatsanwaltschaft“) vykonává činnost prostřednictvím státních zástupců („Staats-anwalt“, § 19 odst. 2 StPO). Státní zastupitelství jsou dle čl. 90a rakouské spolkové ústavy orgány soudnictví („Organe der Gerichtsbarkeit“) a zastávají v trestním řízení vyšetřovací a obžalovací funkci. Rakouská soustava státního zastupitelství je tvořena generální prokuraturou („Generalprokuratur“), vrchními státními zastupitelstvími („Oberstaatsanwaltschaft“), státními zastupitelstvími („Staatsanwalt-schaft“) a speciálním státním zastupitelstvím pro stíhání hospodářské kriminality a korupce („Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft“). V sídlech zemských soudů činných v trestních věcech působí státní zastupitelství (celkem 16). Vrchní státní zastupitelství (celkem 4) spolupůsobí při všech trestních řízeních před vrchním zemským soudem. Vrchní státní zastupitelství vykonávají dohled nad podřízenými státními zastupitelstvími a jsou oprávněna se bezprostředně účastnit na každém řízení v rámci jejich působnosti. V jednotlivých případech může převzít oprávnění státního zastupitelství (§ 21 StPO). Státní zástupci generální prokuratury působí u všech trestních řízení před Nejvyšším soudním dvorem, který sídlí ve Vídni. Státní zastupitelství pro stíhání hospodářské kriminality a korupce se sídlem při vrchním státním zastupitelství ve Vídni působí jako centrála pro celé spolkové území.