JUDr. Bystrík Šramel, interný doktorand, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, email: bystrik.sramel@gmail.com

Právny systém existujúci na území Spojených štátov amerických sa radí medzi angloamerické systémy práva. Korene tohto právneho systému možno teda nájsť v Anglicku. Napriek tomu sa americký právny systém od toho anglického významne líši a má svoje osobitosti. Tie sú dané predovšetkým historickými tradíciami spojenými s úsilím o čo najširšie presadzovanie demokratických princípov vlády. Uvedené úsilie malo za následok i tú skutočnosť, že mnohé zo súčasných orgánov verejnej moci sú orgánmi volenými občanmi v priamych voľbách (napr. i samotné orgány verejnej žaloby). Veľký význam má v tomto ohľade štátne zriadenie. Spojené štáty americké ako federatívny štátny útvar majú orgány verejnej moci pôsobiace na dvoch úrovniach – na federatívnej úrovni a na úrovni jednotlivých štátov. Spojené štáty americké ako federácia zložená z 50 štátov tak nemajú vybudovanú jednotnú sústavu polície, súdov, orgánov verejnej žaloby a každá z týchto inštitúcií sa spravuje odlišnými zákonmi.