JUDr. Eva Szabová, interná doktorandka Katedry trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, email: eva.szabova@truni.sk

Európsky zatýkací rozkaz je pomerne novým právnym nástrojom, ktorý Európska únia zaviedla do oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach 13. júna 2002 prostredníctvom rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV. Cieľom prijatia predmetného rozhodnutia bolo nahradenie dovtedy uplatňovaného, klasického extradičného konania a najmä zjednodušenie samotného procesu vydávania páchateľov najzávažnejších trestných činov. Krátko po zavedení tohto právneho nástroja do praxe sa však okrem značných úspechov objavili aj mnohé nedostatky, ktorých dopad na ľudské práva vydávaných osôb bol viac ako alarmujúci. Európska únia sa však k týmto problémom stavala so značnou ľahostajnosťou, čím poskytla priestor pre ich systematické prehlbovanie. Zvrat v postoji Európskej únie nastal až v apríli minulého roka, kedy bola publikovaná správa Komisie, v ktorej sa po prvýkrát od zavedenia eurozatykača do praxe zdôrazňujú nielen jeho úspechy ale aj jeho nedostatky, slabé stránky, ktoré sa dotýkajú vplyvu tohto právneho nástroja na ľudské práva jednotlivcov. Komisia v tejto súvislosti priznala, že ,,napriek značnému operatívnemu úspechu nie je systém európskeho zatýkacieho rozkazu ani zďaleka dokonalý“. Správa sa objavila iba krátko po kritike vyslovenej vo vzťahu k európskemu zatýkaciemu rozkazu európskym komisárom pre ľudské práva Thomasom Hammarbergom, podľa ktorého európsky zatýkací rozkaz predstavuje ,,vážnu hrozbu pre ľudské práva“.