JUDr. Karel Šabata, PhD.Okresní soud v Uherském Hradišti, email: ksabata@osoud.uhr.justice.cz

Dne 29. března 2012 vydal Ústavní soud ČR nález pod sp. zn. I. ÚS 3923/2011. Právní věta, která byla ihned po vyhlášení nálezu publikována na stránkách Ústavního soudu, zněla:  V řízení v tzv. bagatelní věci, jež bylo zahájeno „formulářovou“ žalobou, má být výše odměny za zastupování žalobce advokátem určena jen jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny. Tento nález napomohl v naší zemi zamezit obchodování s drobnými dluhy. Obchod s drobnými dluhy byl totiž, jak popíšu v tomto příspěvku, spjat s uplatnění práva u soudu a s přiznáním náhrady nákladů řízení. V tomto příspěvku se zabývám úplatným postoupením pohledávky a jejím následným vymáháním, dále principy právní úpravy v oblasti náhrady nákladů řízení. Ve sporném civilním řízení se v otázce náhrady nákladů řízení prosazuje zásada odpovědnosti za výsledek (zásada úspěšnosti), podle níž účastník, který měl proti svému odpůrci plný úspěch, má nárok na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva.