PhDr. Kazimír Večerka, CSc.,vedoucí týmu prevence kriminality mládeže, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, email: kvecerka@iksp.justice.cz

V posledním období se výzkumné snahy Institutu pro kriminologii a sociální prevenci mimo jiné zaměřily i na některé otázky, které vytvářejí společenské klima a které mohou napomáhat rozvoji asociality mladých lidí. Výzkumné šetření se tak soustředilo na názory mladých lidí na příčiny kriminality a sociálně patologických jevů s kriminalitou souvisejících, na otázky právního a mravního vědomí mládeže a jejich postoje k některým otázkám životního stylu. Šetření bylo směrováno na mladé lidi – dívky i chlapce – ve věku 15 – 24 let. Do výzkumného vzorku bylo zahrnuto 1501 respondentů z celého území České republiky. V tomto sdělení se zaměříme jednak na názory mladých lidí na příčiny páchání trestné činnosti jejich vrstevníky, jednak na vztah mladých lidí k některým životním zásadám. Domníváme se, že zjištění tohoto výzkumu mohou pracovníkům justice přiblížit některé aspekty hodnotového světa současných mladých lidí a umožní jim lépe směrovat trestně právní reakci na řešení jejich provinění.