JUDr. Karel Šabata, Ph.D.,předseda senátu, Okresní soud v Uherském Hradišti, email: ksabata@osoud.uhr.justice.cz

Dne 1. 1. 2009 nabylo účinnosti ustanovení § 171 odst. 4 tehdejšího trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.). Podle jeho tehdejšího znění – kdo se dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání provedené podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta. Od 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Tento přebral totožnou právní úpravu, jež je nyní obsažena v ustanovení o přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 2. Těmito ustanoveními zákonodárce reagoval na problém domácího násilí v České republice.