JUDr. Ing. Jan Čapek, CSc.,email: jncpk@seznam.cz

Princip in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch) je třeba subsumovat pod princip presumpce neviny zakotvený v článku 6 § 2 evropské Úmluvy o lidských právech a základních svobodách (dále jen „Úmluva“), jak ve své judikatuře jasně konstatoval Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“). Tento princip vyžaduje, aby soudci předem nesdíleli názor, že obviněný spáchal trestný čin, protože důkaz o vině spočívá na straně obžaloby. Totéž platí i pro jiné státní přestavitele, kteří by tak mohli ve svých projevech nevhodnými výrazy (anebo i naprosto zjevně) vyjádřit myšlenku, že určitého jednotlivce pokládají za viníka trestného činu, a ovlivnit tak případně rozhodování trestních soudů. Ze stručného obsahu níže uvedených vybraných rozsudků lze vyvodit závěry o tom, jak Soud tento princip pojímá a interpretuje.