JUDr. Milan Bicko,doktorand Katedry TP  PF Panevrópskej VŠ, Bratislava; email: koncipient@stonline.sk

Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej a Českej republiky využili prezidenti oboch republík právo dané im ústavou a udelili amnestiu. Obe udelené amnestie (č. 1/2013 Z.z a 1/2013 Sb.) vyvolali v spoločnosti určité následky a diskusiu na pôde odbornej i laickej. Ako je upravená amnestia, aké amnestie boli doteraz udelené a aké sú následky tej naposledy udelenej, sa pokúsim stručne priblížiť v mojom článku. Úprava amnestie vychádza najmä z čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy SR č. 460/1992 Z.z.  Podľa tohto článku prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie. Znamená to, že prezident môže amnestovať až osoby, o ktorej súd právoplatne rozhodol, že sa dopustila trestného činu, a udelením amnestie má možnosť v zreteľa hodných prípadoch korigovať rozhodnutie súdnej moci. Udeľovanie amnestie prezidentom je ústavou dovoleným vstupom prezidenta republiky ako orgánu moci výkonnej do moci súdnej. Toto právo prezidenta je osobné a nie je ho možné delegovať na iné orgány štátu. Rozhodnutie prezidenta o amnestii je všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. Rozhodnutie o amnestii nie je individuálnym aktom aplikácie práva, ako je tomu pri individuálnej milosti.