JUDr. Bystrík Šramel, PhD., Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, email: bystrik.sramel@gmail.com

1.apríla 2011 prijal maďarský parlament novú ústavu s názvom Základný zákon Maďarska (Magyarország Alaptörvény), ktorá nadobudla účinnosť 1. ja-nuára 2012 a ktorá zároveň nahradila Ústavu Maďarskej republiky z roku 1949. Proces jej prijatia, ako aj jej výsledný text boli a v súčasnosti aj stále sú predmetom kritiky. Novej ústave sa totiž vyčíta, že bola prijatá bez akejkoľvek spoločenskej diskusie, bez jej prerokovania s opozíciou a bez pripomienkovania odbornou verejnosťou. Okrem toho, samotný text ústavy podľa názorov domácich i zahraničných právnych expertov obsahuje veľa nedostatkov a sporných pasáží, ktoré v mnohých prípadoch popierajú základné princípy moderných demokratických a právnych štátov a porušujú viaceré ustanovenia nielen Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ale aj iných platných medzinárodných dokumentov.