PhDr. Andrea Matouškovávedoucí oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti, Ředitelství Probační a mediační služby ČR, email: amatouskova@pms.justice.cz
Mgr. Michal Karban, analytik oddělení pro koncepční, analytické a metodické činnosti, Ředitelství Probační a mediační služby ČR, email: mkarban@pms.justice.cz

Do řešení trestné činnosti mládeže je Probační a mediační služba (dále jen PMS) zapojena již od svého vzniku (1. 1. 2001), a to na základě ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě (dále jen „zákon o PMS“). Podle uvedeného paragrafu má PMS věnovat „… zvláštní pozornost mladistvým obviněným a obviněným ve věku blízkém věku mladistvých, přispívat k ochraně práv osob poškozených trestnou činností a koordinaci sociálních a terapeutických programů práce s obviněnými …“, a to zejména v případě mladistvých a uživatelů omamných a psychotropních látek. V souvislosti s přípravou zákona o soudnictví ve věcech mládeže byla PMS subjektem, který má v širokém spektru svých činností do projednávání případů trestné činnosti mládeže angažovaně vstupovat ať již ve fázi před rozhodnutím, nebo i v rámci vykonávacího řízení.