JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., odborná asistentka Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě, vědecká pracovnice Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, email: hulmakovaj2@seznam.cz

V souvislosti s již desetiletou historií účinnosti zákona o soudnictví ve věcech mládeže stojí za pozornost zaměřit se také na institut, který v řízení ve věcech mladistvých doznal velmi významných změn právě v souvislosti s přijetím ZSM, a to vazbu a opatření k její náhradě. Tyto změny se projevily především ve výrazném posílení principu, že v případě mladistvých by měl být tento zajišťovací institut využíván skutečně jen ve výjimečných případech a na co nejkratší možnou dobu. Zejména došlo k výraznému zkrácení maximálních dob trvání vazby na 2 měsíce a v případě zvlášť závažných provinění na 6 měsíců, s možností prodloužení jednou v přípravném řízení a jednou v řízení před soudem. Byl zakotven též odlišný – obtížnější – způsob možnosti jejího prodloužení. S ohledem na poměrně komplexní úpravu vazby v ZSM byla také výrazným způsobem omezena aplikace řady ustanovení v trestním řádu.