Mgr. Kateřina Štrejtová, asistentka státního zástupce Nejvyšší státní zastupitelství, doktorandka na KTP PrF MU, email: strejtova@nsz.brn.justice.cz

Trestní zákoník nově formuloval dvě okolnosti vylučující protiprávnost, a to svolení poškozeného a přípustné riziko. Přesto, že je tento nový kodex v účinnosti již více než tři roky, relevantní judikatura k této oblasti se doposud nevytvořila. Částečně za tím může být fakt, že oba tyto instituty jsou právní teorii dlouhodobě známy, a tedy i poměrně podrobně popsány. Ani doktrína však nemůže myslet na vše a některé otázky tak zůstávají nezodpovězeny. V dalších řádcích se zaměřuji na některé možné problematické aspekty související s případnou aplikací uvedených okolností vylučujících protiprávnost při zvažování trestní odpovědnosti v medicíně.