JUDr. Michal Basík, státní zástupce OMOP, Nejvyšší státní zastupitelství, email: basik@nsz.brn.justice.cz

Předmětem mého příspěvku bude upozornit na některé negativní prvky nové právní úpravy jednak obětí, jednak poškozených v trestním řízení. Po stručně nastíněném vývoji právní úpravy proto poukážu na některé problematické prvky obsažené v této právní úpravě, jak se jeví ještě před jejím zavedením do praxe. Postavení poškozených v trestním řízení je problematika, která bývá v oblasti trestního práva procesního často poněkud opomíjena. V současné době však lze vysledovat jak v oblasti doktrinálnítak zejména legislativní větší snahu zabývat se hlouběji problematikou této doposud poněkud opomíjené strany trestního řízení. Skutečnost, že se dosud postavení poškozeného věnovala menší pozornost, lze dle mého názoru do jisté míry přičíst klasickým teoriím trestního práva procesního. Tyto teorie tradičně vymezují trestní právo procesní jako procesní formu, v jejímž rámci je realizován trestněprávní vztah pachatele trestného činu a státu, který vůči pachateli disponuje právem na jeho potrestání. Oproti pojetí trestního práva procesního jako vztahu najmě státu a pachatele se však prosazuje také pojetí jiné, které počítá s poškozeným jako rovnocennou stranou trestního procesu.