Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prokurátor, Generálna prokuratúra SR, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, email: jozef.centes@genpro.gov.sk

Vyhotovenie zvukového záznamu v tomto prípade treba odlíšiť od odpočúvania vykonávaného v trestnom konaní orgánmi verejnej moci podľa § 115 Trestného poriadku (§ 88 českého trestného poriadku – pozn. autora). Z tohto dôvodu sa  na tento zvukový záznam nevzťahujú podmienky § 115 Trestného poriadku (a to ani analogicky). Účastníci tejto komunikácie sa môžu domáhať ochrany súkromia najmä podľa článkov 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ,,Dohovor“), 17 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, 13 ods. 4, 16 ods. 1 a 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky ako aj § 11 a 12 Občianskeho zákonníka. Nemôžu sa však domáhať ochrany súkromia podľa článku 8 ods. 2 Dohovoru, pretože tento ustanovuje, kedy a za akých podmienok a na ako dlho môže byť toto právo zo strany orgánu verejnej moci obmedzené. Pri posudzovaní tohto zásahu do súkromia je potrebné primárne skúmať, či zásah je v súlade s objektívnym právom, t.j. s právnym poriadkom. Pri tomto posúdení treba prihliadnuť na okolnosť, že hlasový prejav fyzickej osoby neurčený pre verejnosť je osobným prejavom požívajúcim ochranu súkromia.