Doc. JUDr. Zdeněk Khün, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu, Katedra teorie práva  Právnické fakulty UK, email: zdenek.khun@nssoud.cz

Velmi praktickým důkazem v jakémkoliv typu řízení před soudy či správními orgány může být audio či audiovizuální nahrávka. Současně bude platit, že takováto nahrávka bude často pořízena v utajení, neboť jinak by nahrávaná osoba určitý typ informace neposkytla, respektive by se vystříhala protiprávního jednání. Typicky půjde o nahrávky telefonních hovorů, obchodních debat, ale třebas i o nahrávku protiprávního jednání (vandalismus, krádež, atp.). Je pozoruhodné, že v českém systému existuje trojí pohled na přípustnost takovýchto důkazů, a to v závislosti na tom, zda jsou použity v civilním řízení soudním, v trestním řízení nebo v řízení před správními soudy či správními orgány. Současně se zdá, že po vstupu nového občanského zákoníku v účinnost se od roku 2014 civilní judikatura přiblíží co do použitelnosti nahrávek judikatuře trestní. Naopak správní judikatura zůstává velmi komplikovaná a k využití přinejmenším určitých typů (často nezákonně pořízených) nahrávek vysloveně nepřátelská.