JUDr. Zbyněk Žďárský, státní zástupce OTŘ, Nejvyšší státní zastupitelství, email: zdarsky@nsz.brn.justice.cz

Posouzení konkrétních parametrů jednání podezřelých pachatelů v postavení úředních osob z hlediska trestního práva hmotného bývá nezřídka problematické a v teorii i praxi se na něj vyskytují rozdílné názory. O to spíše je třeba trvat na tom, aby orgány činné v trestním řízení v typově shodných případech dostatečně a pokud možno již před zvažovaným zahájením trestního stíhání důsledně rozlišovaly situace, kdy konkrétní osoba formálně podřaditelná pod některou z kategorií úředních osob uvedených v § 127 odst.1 a § 334 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“ nebo „tr. zákoník“), měla spáchat trestný čin v souvislosti s její pravomocí a odpovědností a je u ní tudíž splněna jedna z podmínek trestní odpovědnosti podle § 127 odst. 2 tr. zákoníku, od situací, kdy tomu tak není. Je judikováno, že o majetkoprávních úkonech obce rozhoduje obecní zastupitelstvo, a to pouze na svých veřejných zasedáních.