JUDr. Bystrík Šramel, PhD., Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, email: bystrik.sramel@gmail.com

Verejná žaloba plní v každom demokratickom a právnom štáte úlohy, výkon ktorých nemôže byť z hľadiska ich charakteru v systéme orgánov verejnej moci zverený žiadnemu inému orgánu. Z toho dôvodu možno uviesť, že verejná žaloba vykonáva v modernej demokratickej spoločnosti nezastupiteľné funkcie, a to bez ohľadu na podobu, formu či označenie jej orgánov. Verejnú žalobu možno zaradiť medzi orgány, ktorých základným poslaním je chrániť verejný záujem. Práve toto poslanie robí z orgánu verejnej žaloby mimoriadne významný orgán, ktorý ústavodarca zakotvuje až na ústavnej úrovni. Tým priamo a formálne zdôrazňuje jeho význam a nevyhnutnosť jeho stability. V nasledujúcom článku sa budem bližšie venovať práve ústavným aspektom zakotvenia verejnej žaloby v Českej republike a Slovenskej republike. Prostredníctvom komparácie poukážem nielen na jednotlivé rozdiely, ale aj na podobnosti ústavnej úpravy verejnej žaloby v oboch historicky, kultúrne ako aj právne blízkych krajinách a zároveň stručne zhodnotím aktuálny právny stav.