JUDr. Lukáš Svrček, doktorand, Právnická fakulta Univerzity Palackého, advokát, email: lukas.svrcek@seznam.cz

Již více než jeden rok je součástí českého trestního řádu dohoda o vině a trestu, jako další ze způsobů, jímž může probíhat a hlavně být skončeno trestní stíhání obviněného. Tento institut je v průběhu trestního řízení možno využít ode dne 1. 9. 2012, kdy se stal účinným zákon č. 193/2012 Sb., který novelizoval zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „zákon o soudnictví ve věcech mládeže“), a dalších šest právních předpisů. V úvodu příspěvku je zapotřebí ve stručnosti seznámit s podstatou tohoto institutu. Nepochybně již není věcí neznámou, že řízení o dohodě o vině a trestu se dělí na dvě části. První fází je sjednání samotné dohody o vině a trestu obviněného se státním zástupcem, případně rovněž také za účasti poškozeného, kdy součástí této dohody musí být mimo jiné prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh, výměra a způsob výkonu trestu včetně případné zkušební doby, náhradního trestu apod. Rovněž je potřeba, aby dohoda obsahovala další náležitosti, které jsou explicitně vymezeny v ust. § 175a odst. 6 trestního řádu. V případě, že je úspěšně ukončena tato etapa, státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na její schválení.

Guilt and punishment in the Czech Criminal proces after one year or how is this institute in practice (not) used

Synopsis the agreement on guilt and punishment (or lea bargaining) is one of consensus forms of criminal proceedings, which became part of the Czech criminal process in recent times, specifically in 2012. After a brief theoretical introduction is presented comparison of the readers use of the Institute in the application practice in the Czech and Slovak environment. From this comparison are subsequently drawn conclusions, why there is no agreement on guilt and punishment in the Czech Republic almost used. At the end are presented considerations de lege ferenda, that should contribute to improving its usability, to become a fully fledged part of the Czech criminal proceedings.