JUDr. Robert Hradišťan, státní zástupce, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, email: hradistan@ksz.ova.justice.cz

Důvodová zpráva k zákonu č. 105/2000 Sb., kterým byla zavedena pravomoc státního zastupitelství vstupovat do insolvenčního (tehdy konkursního) řízení uvádí, že „zavedení možnosti státního zástupce vstoupit do konkursního nebo vyrovnacího řízení včetně sporů jimi vyvolaných mu má napomoci při výkonu působnosti, kterou mu ukládá trestní řád. Ustanovení má za cíl zjednodušit informační tok z konkursního a vyrovnacího řízení pro potřeby trestního stíhání pachatelů zejména majetkové trestné činnosti.“  Pro potřeby aplikační praxe je toto poměrně stručné konstatování nutno rozvést do konkrétnější podoby. Pokud máme dle uvedeného tvrzení zjistit, jak má státní zastupitelství konkrétně postupovat v insolvenčním řízení, musíme si nejprve ujasnit, jaké úkoly, uložené trestním řádem, by mohly být prostřednictvím insolvenčního řízení realizovány. Na prvním místě je nutno zmínit povinnost stíhat všechny trestné činy, o kterých se státní zástupce dozví, a postupovat z úřední povinnosti, jak vyplývá ze zásady legality a oficiality, vyjádřené v § 2 odst. 3, 4zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, kdy k naplnění této povinnosti má sloužit právě onen „informační tok“, o kterém se zmiňuje důvodová zpráva.

Possibilities of the Public Prosecutor´s Office in insolvency proceedings in Terms of Practice

The article pursues to draw attention to the scarcities of effective legal regulation concerning non-criminal activity of public prosecution and suggest the way of solving them. Practice experience often shows that the non-criminal segment lacks more precise specification of its main object and purpose, it is not obvious where this area of public prosecution´s activity is to head for, whether it stays inclined with its subject matter to the primal criminal activity or it will focus on creating a separate section independent of the criminal segment. The absence of clarifi cation of those basic starting points results in problems when particular powers are executed, including the growth of formalism; this is where the opinions about redundancy of non-criminal segment originate. In my article I am going to outline the way how the prosecutor´s activity dings could be performed.