Mgr. Jan Záruba, ředitel odboru veřejné žaloby v netrestních věcech, Nejvyšší státní zastupitelství, email: jzaruba@nsz.brn.justice.cz

Problematice právní úpravy účasti státního zastupitelství v civilním řízení po novele § 35 o. s. ř., provedené ustanovením bodu 24 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jsem věnoval pozornost ve svém příspěvku předneseném na poradě nejvyššího státního zástupce s vrchními, krajskými a okresním státními zástupci, která se konala v Lednici ve dnech 14. a 15. října 2014. Toto pojednání navazuje na uvedený příspěvek rozborem některých otázek, jež v něm byly zmíněny. Domnívám se, že legislativní změna § 35 o. s. ř. vyžaduje bližší pozornost v zájmu vyloučení případných pochybností o tom, zda zmíněné zákonné ustanovení vyjadřuje to, co vyjádřit chtělo, nebo zda to, co bylo v něm řečeno, se vyjádřit nechtělo, neboť mělo být vyjádřeno něco, co ale řečeno nebylo, popř. bylo jen částečně řečeno, avšak způsobem, který vyznívá jinak, než se vůbec zamýšlelo. Nesporné je, že v daném případě se jedná o úpravu § 35 o. s. ř., jež nemohla být zamýšlena, ledaže by měla zrcadlit nostalgickou vzpomínku na dávný občanskosoudní dozor zaniklé prokuratury.

New legislation of the Prosecutor´s participation in the civil trial

The author responds to a method of treating § 35 of the Civil Procedure Code and the adjustment related legal provisions.The core of the article is an analysis of those parts of the statutory text that are the result of the amendment to § 35 of the Civil Procedure Code. The author notes that the amendment of the statutory provision does not lead only to achieve the main aims of the statutory changes, ie. to just expressed that the competences of the prosecutor’s office for non-criminal section will be established in specifi c laws governing the areas in which the prosecutor’s office is supposed should be active, and to highlight the current position of the prosecutor´s office in civil proceedings. The Public Prosecutor can participate in civil proceedings in court exclusively on two grounds, either on its own application (application instituting proceedings) or on input to the proposal initiated by another petitioner, eventually initiated ex offi cio (in terms of undisputed control). The amendment basically does not take into consideration that these reasons for attending the Public Prosecutor in civil proceedings can not be cumulated. The author point to the principles of the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe dated on 19th September 2012 CM/Rec(2012)11 on the role of public prosecutors outside the criminal justice system, of which the amendment doesn´t come out consistently. In conclusion the author presents suggestions for the form of possible modifications of § 35 of the Civil Procedure Code and related legal provisions, to conform to the principle of exclusion accumulationof reasons of prosecutors participation in civil proceedings.