JUDr. Eva Szabová, PhD., Katedra trestného práva a kriminológie, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, email: eva.szabova@truni.sk

Sloboda pohybu, sloboda usadzovania sa, zrušenie kontrol na hraničných prie-chodoch (Schengen) – to všetko sú faktory, ktoré vnie-sli do každodenného života obyvateľov členských štátov Európskej únie (ďalej len ,,EÚ“) nepochybne obrovské výhody. Výhody však neboli tým jediným, čo išlo ruka v ruke s týmto vývojom – na svetlo sveta sa začali postupne vynárať aj mnohé negatíva. Z ,,otvorenej Európy“ a zvýšenej mobility totiž neťažili iba tí, ktorí cestovali za prácou, štúdiom či dovolenkou, ale stále vo väčšom meradle aj sofistikované organizované skupiny či páchatelia menej závažných trestných činov, ktorí túto situáciu využívali na vyhýbanie sa spravodlivosti. EÚ bola preto nútená hľadať spôsoby, ako túto situáciu čo možno najefektívnejšie vyriešiť – rozhodla sa ísť cestou rozvíjania justičnej spolupráce v trestných veciach. Toto rozhodnutie sa v súčasnosti javí ako správne – EÚ totiž v posledných rokoch zaznamenáva v uvedenej oblasti obrovské úspechy. Za jeden z najväčších pritom možno nepochybne označiť zavedenie princípu vzájomného uznávania justičných rozhodnutí a rozsudkov do oblasti trestného práva.

Procedural rights of the accused – current developments at EU level

The article deals with the issues of ensuring procedural rights of persons on the basis of the principle of mutual recognition, respectively based on the application of specific legal instruments of judicial cooperation in criminal matters, take in a country other than home position of persons suspected, accused of crime. Article puts emphasis on clearly weakened position of those persons within the criminal proceedings conducted mainly in the proceedings before the court. Particular attention is therefore devoted to the activity that takes place in this area in recent years, the European Union and which tends to increase criminal procedure security rights of the accused at all Member States. Article in detail analyzes three most important credentials that include person accused in criminal proceedings, particularly as regards the way in which currently results in their evaluation at the level of the European Union.