JUDr. Petra Masopust Šachová, doktorandka na katedře trestního práva PrF MU, advokátka, email: petrasach@yahoo.com

Byl to v minulém roce nově přijatý zákon o obětech trestných činů, který poprvé do českého právního řádu zavedl pojem „restorativní program“. Není to však poprvé, co by se česká trestněprávní úprava a odborná literatura s restorativním konceptem a restorativními pricipy a myšlenkami setkala. Nicméně jejich promítnutí do legislativních textů, důvodových zpráv či výkladových komentářů je prozatím velmi opatrné. Obdobné platí pro českou odbornou literaturu, která se povětšinou soustředila jen na základní charakteristiku pojmu „restorativní justice“, na vytyčení primárních východisek konceptu a na popis základních forem restorativních programů, přičemž do hlubších úvah a diskuzí se oproti mezinárodní scéně prozatím nepustila. Nejdále zatím došel zákon o soudnictví ve věcech mládeže, který se k jednomu ze základních principů restorativní justice, jímž je náhrada újmy/poskytnutí zadostiučinění oběti, přihlásil ve svém § 3 odst. 7 z. s. m. Toto ustanovení navíc nepočítá jen s klasickým pojetím náhrady škody dle předpisů občanského práva, ale hovoří vedle náhrady škody i o jiném přiměřeném zadostiučinění, což je zcela ve shodě s restorativními přístupy. Byť tento zákon neobsahuje žádné ustanovení, které přímo počítá s užitím některého z typů restorativních programů, v rámci něhož je zprostředkován přímý kontakt oběti a pachatele, je tento zákon, resp. do přijetí zákona na pomoc obětem trestných činů byl zákon o soudnictví ve věcech mládeže „nejrestorativnější“ normou v českém trestním odvětví.

Use of restorative programs for serious crime

For the first time, the Criminal Offence Victims Act introduces into the Czech legal system the term „restorative programme“, however without offering any more detailed criteria or interconnectedness with neither the substantial nor the procedural legislation governing the criminal law. This text contemplates over what the potential this new institute in the field of criminal policy conceals and what the limits of it are. Given that the restorative programmes are commonly related to the mediation of the minor offences, this text also deals with the idea whether or not some of the restorative programmes could also be used for to solve the consequences of crimes of a more serious nature without any amendments to the existing legislation.