Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta práva a verejnej správy, Warminsko-Mazurska Univerzita v Olsztyne, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, e-mail: jozef.centes@genpro.gov.sk
JUDr. Ján Šanta, PhD., Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry  Slovenskej republiky, e-mail: jan.santa@genpro.gov.sk

V sledovanom období došlo k významným udalo-stiam v ďalšom smerovaní Slovenskej republiky. K týmto udalostiam možno zaradiť členstvo Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v NATO a Európskej únii (ďalej spravidla len ,,EÚ“). Vstup do týchto medzinárodných organizácií pozitívne ovplyvnil ďalší politický, hospodársky aj právny vývoj Slovenskej republiky. Z hľadiska sledovaného obdobia venujeme pozornosť najdôležitejším zákonom, ktoré mali vplyv na ďalšie smerovanie slovenskej prokuratúry.

History of Slovak Public Prosecution Service: period of 2000–2009

This period in the modern history of public prosecution service is characterised in particular by the accession of the Slovak Republic to prominent international organisations (OECD, NATO, EU) and by other international activities, as well as by adoption of currently effective, several times amended, consequential acts, including, inter alia, Act no. 153/2001, Coll. on public prosecution service and Act No. 154/2001 Coll. on public prosecutors and trainee prosecutors. Activities of public prosecution service have been significantly influenced by Penal Code Act no. 300/2005 Coll. (recodified) and Penal Proceedings Act no. 301/2005 Coll. (recodified).