Mgr. Lenka Staňková, interní doktorandka na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, e-mail: lenka.stankova@upol.cz

Úmyslná usmrcení jsou velmi závažným druhem kriminality a k jejímu předcházení a objasňování napomáhá lepší poznání tohoto druhu trestné činnosti pomocí kriminologických a viktimologických rozborů. Právě z toho důvodu byl proveden specifický výzkum, jehož primárním cílem je získání poznatků o typologii pachatelů úmyslných usmrcení a jejich obětí.  Výzkum se zabývá i analýzou dalších důležitých údajů vztahujících se k těmto trestným činům jako takovým (místo činu, motiv, vražedný nástroj).

Výzkum byl proveden rozborem dat získaných studiem vzorku padesáti soudních spisů z krajských soudů v Hradci Králové, Praze, Brně, v Ostravě a na pobočce tohoto krajského soudu v Olomouci. Tento vzorek je složen z případů, které byly pravomocně skončeny v letech 2010 až 2012. Jelikož jde o období, kdy byly projednávány i trestné činy, které byly spáchány ještě za účinnosti „starého“ trestního zákona č. 140/1961 Sb., jsou některé trestné činy kvalifikovány ještě dle tohoto zákona. Taktéž tam, kde jsou přebírána data ze Statistických ročenek kriminality (ročenek kriminality Ministerstva spravedlnosti), je třeba brát v potaz jak údaje o případech projednávaných dle staré, tak dle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2010, neboť jejich statistiky jsou vedeny odděleně.

Criminological studies of intentional killing

The article summarizes results of the empirical study in 50 real judicial cases (being 12,6 % of all cases) of intentional homicides judged between the years 2010-2012. The aim of this research is to consider chosen criteria as the criminogenic factors of intentional homicides. In this article, there are considered the criteria such as the offender (age, influence of alcohol, recidivism etc.), the relationship between victim and offender, crime scene, killing gun and motive.