JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce analytického a legislativního odboru, Nejvyšší státní zastupitelství, e-mail: jchromy@nsz.brn.justice.cz

Cílem výzkumu bylo prostřednictvím empirické sondy zmapovat zkušenosti a názory v oblasti problematiky násilí na pracovišti. Násilím na pracovišti se rozuměl vyjmenovaný negativní incident, pokud byl spáchán mezi pracovníky, kterými mohli být zaměstnanci, zaměstnavatelé, obchodní partneři apod. Pozornost byla věnována šesti incidentům: slovní útok (zesměšnění, urážka, pomluva apod.), šikana (manipulace, naschvály, vydírání apod.), fyzický útok (facka, úder pěstí, kopání apod.), vyhrožování fyzickým útokem, vynucený sexuální styk nebo pokus o vynucený sexuální styk (tvořily společnou položku s ohledem na očekávanou nižší prevalenci) a jiné sexuální obtěžování (nevhodné komentáře, osahávání, obnažení apod.). Empirická sonda směřovala ke shromáždění, rozboru a vyhodnocení údajů od respondentů, kteří vypovídali, zda se stali obětí, svědkem či pachatelem některého z incidentů násilí na pracovišti. Pokud ano, vyjadřovali se také k četnosti jeho výskytu. Dalším souborem otázek byl zjišťován názor respondentů na prevenci násilí na pracovišti, informovanost o právní úpravě vztahující se k tomuto jevu a rovněž jejich názor na efektivnost právní úpravy z teoretického i praktického pohledu. Dotazované osoby byly nakonec vyzvány, aby případně uvedly závažnější případ násilí na pracovišti, který znají ze svého okolí, třeba jen z doslechu.

Workplace violence up close. Experiences and views of victims, witnesses and perpetrators in the light of empirical probe

The autor presents his own empirical probe mapping experiences and opinions in the issue of work-place violence. Directed to collect, analyze and evaluate data from respondents who testified whether a victim, witness or perpetrator of any incidents of workplace violence, and also to express the frequency of its occurrence. It was also as certained the opinion on the prevention of workplace violence, awareness of legislation relating to this phenomenon as well as their opinion on the effectiveness of legislation from a theoretical and practical point of view. Persons interviewed eventually describe severe cases of workplace violence, which personally experienced or know of their surroundings.