Mgr. Michal Janoušek, asistent předsedy senátu Nejvyššího soudu, interní doktorand na Katedře občanského práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, e-mail: janousekmichal@centrum.cz

S novým občanským zákoníkem přichází do oblasti soukromého práva institut lichvy, který je konkrétně obsažen v ustanovení § 1796 a násl. NOZ. Důvodová zpráva podotýká, že se v rámci této skutkové podstaty zohledňuje rovněž skutková podstata lichvy v trestním zákoníku, konkrétně v ustanovení § 218 tr. zákoníku. Účelem tohoto příspěvku není aspirace nad vyčerpávajícím pojednáním o trestněprávních aspektech lichvy a srovnání s jejím civilistickým protějškem. Klade si za cíl vymezit obsah pojmu „hrubého nepoměru“ vzájemných plnění, tedy blíže rozvést slovní spojení, se kterým pracují oba zákoníky, tedy jak občanský, tak trestní. Je třeba se ptát, jak posuzovat hrubý nepoměr vzájemných plnění, a to jak v případě civilistického pojetí lichvy, neboť tento institut se objevuje v normativním textu zákoníku relativně nově, zejména v rámci diskontinuitního pojetí občanského zákoníku 1964. Stejně tak se jeví potřebným poukázat na některé přístupy k trestnímu pojetí lichvy a stanovení hranice, resp. kritéria pro určení hranice hrubě nepoměrných plnění ve smyslu jejího normativního vyjádření v ustanovení § 218 tr. zákoníku.

Criminal Aspects of usury after the recodification of private law in comparison with the German concept of the crime of usury

The paper deals with certain aspects of the criminal legislation on usury, especially with its material and personal scope and with an objective element, namely gross disproportion. The purpose is to point out the range of the merits of the crime of usury, which is demonstrated in the legislation on the merits of usury in the German Penal Code. Although the merits of usury in the current criminal law practice are used very rarely the legal regulation of this crime becomes topical in terms of similarities between the regulation of it in the Criminal Code and in the Civil Code, where the merits in terms of qualification signs of usury are defined in fact identically.