Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta práva a verejnej správy, Warminsko-Mazurska Univerzita v Olsztyne, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, e-mail: jozef.centes@genpro.gov.sk
JUDr. Ján Šanta, PhD., Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, e-mail: jan.santa@genpro.gov.sk

Zákon č. 36/2005 Z. z. nadobudol (v prevažnom rozsahu) účinnosť dňom vyhlásenia a pozostáva z ôsmich článkov. Článkom VI tohto zákona bolo novelizované ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. nasledovne „Za podmienok ustanovených osobitným zákonom generálny prokurátor vymenúva a odvoláva jedného člena a jeho náhradníka do komisie, ktorá rozhoduje o ochrane ohrozeného svedka, chráneného svedka a ich blízkych osôb.“ Zákon č. 59/2009 Z.z. nadobudol (v prevažnom rozsahu) účinnosť 1. apríla 2009 a pozostáva zo 17 článkov. Týmto zákonom došlo k zrušeniu troch vojenských obvodových súdov (Bratislava, Banská Bystrica a Prešov) a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne. Právnymi nástupcami zrušených vojenských obvodových súdov sa stali Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a Okresný súd Prešov a Vyššieho vojenského súdu v Trenčíne sa stal Krajský súd v Trenčíne. Vojenské prokuratúry zrušené v tomto období neboli.

History of Slovak Public Prosecution Service: period of 20002009

This period in the modern history of public prosecution service is characterised in particular by the accession of the Slovak Republic to prominent international organisations (OECD, NATO, EU) and by other international activities, as well as by adoption of currently effective, several times amended, consequential acts, including, inter alia, Act no. 153/2001, Coll. on public prosecution service and Act No. 154/2001 Coll. on public prosecutors and trainee prosecutors. Activities of public prosecution service have been significantly influenced by Penal Code Act no. 300/2005 Coll. (recodified) and Penal Proceedings Act no. 301/2005 Coll. (recodified).