Mgr. Vítězslav Kozák, pracovník Odboru legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra České republiky, e-mail: ASVS@seznam.cz

Dne 13. listopadu 2014 byl pod č. j. 301/2014-L vložen do elektronické knihovny Úřadu vlády[1] vládní návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových sankcí). Návrh zákona má za cíl posílit postavení osob poškozených trestnou činností. Cílem předkládaného návrhu zákona je odstranit současný nežádoucí stav, tedy situace, kdy je sice poškozeným soudem přiznán nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy, který však následně není plně uspokojen z důvodu nedostatku majetku na straně pachatele. Navrhovaný zákon má nově umožnit uspokojit nároky poškozených i z majetku, který byl odčerpán pachatelům ve formě uložené majetkové trestní sankce. Návrh zákona tak zavádí další posílení postavení poškozených, což je dlouhodobý trend patrný nejen v českém trestním právu. Následující řádky mají být malým nesouhlasným komentářem k současné podobě návrhu zákona.

[1]     Jedná se o neveřejný informační systém veřejné správy určený pro meziresortní připomínkové řízení. U návrhu zákona meziresortní připomínkové řízení doposud neskončilo, a je tedy prozatím veřejnosti bohužel nepřístupný. Materiál je dostupný pouze pro registrované uživatele vládní elektronické knihovny Úřadu vlády (tzv. e-klep).

Regarding the proposed act about using financial means from criminal property sanctions

This article describes upcoming legislation in the area of satisfying victims from the property that has been taken from the perpetrators in the form of criminal property sanctions. It discusses some of the shortcomings of the current legislation and attempts to suggest possible solutions. At the same time the article points out the fact that some expectations may not be fulfilled in the future.