Mgr. Adam Křístek, Oddělení ochrany práv dětí a náhradní péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, e-mail: Adam.Kristek@seznam.cz

Příspěvek na základě popisu současného stavu v oblasti návrhových oprávnění k zahájení nesporného civilního řízení směřujícího zpravidla k „sankčnímu“ omezení rodičovské odpovědnosti (např. svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu předběžným opatřením nebo nařízení ústavní výchovy dítěte) dochází k závěru, že budoucí právní úprava by mohla tuto aktivní legitimaci přenést z tzv. orgánů sociálně-právní ochrany dětí (městských úřadů) výlučně na státní zastupitelství. Skutečnost probíhajícího či právě zahajovaného legislativního procesu přijetí nových úprav obou odvětví k takové potřebné koncepční a systémové změně poskytuje vhodnou příležitost. Stejně jako aktuálně probíhající veřejná i odborná debata o zásazích státu do práva na rodinný život.

Options strengthening design authorization of the state offices in matters of parental responsibility to intervention

Describing the current legislation, the article deals with proposals concerning initiation of family proceedings, which usually conclude in a „sanction“ restriction of parental liability (e.g. emplacement of child into an emergency foster care by means of preliminary court decision or court order to place a child into an institutional care). The article suggests new legislation which is currently under preparation and can possibly transfer the authorisation in such cases from the local authorities in charge of child´s protection to the public prosecutor´s office exclusively. Both, the public debate on state interference with the exercise of the right to family life as well as the fact, that social and legal protection of children and the legislation concerning public prosecutors are to be reviewed in a complex manner soon, provides good timing to consider such a conceptual change.