JUDr. Karel Šabata, PhD., soudce, Okresní soud v Uherském Hradišti, e-mail: ksabata@osoud.uhr.justice.cz

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který přinesl změny do našeho právního řádu. Nový občanský zákoník přináší i právní principy, s nimiž se doposud nepracovalo. Počítá například s kategorií věcí bez pána, počítá s tím, že jsou věci opuštěné, které si může každý ponechat a přivlastnit. Právě tyto nové principy však mají značný dopad na oblast aplikace práva. Domnívám se, že změny v soukromém právu jsou způsobilé vyvolat určité znejistění těch osob, které právo aplikují. V souvislosti s novými principy totiž vznikají související otázky: Jaký význam má v trestním zákoníku ustanovení o trestném činu zatajení věci, jestliže je možno si podle občanského zákoníku ponechat opuštěnou věc? Má opodstatnění po změnách v oblasti občanského práva šetřit v rámci trestního řízení jednání spočívající v ponechání si věci nalezené?

Leaving things, loss the things, and offense of concealing things

Loss of stuff happens without the will of the owner. Leaving things happens by the will of the owner. Ownership will not lapse. Physical leaving things generally mean speech thing will leave. Nevertheless current owner does not exercise right of ownership to things that still remain the owner of this matter. Abandoned movable things can be appropriated by everyone. Not to suggest that the matter is found destroying thing. It is necessary to consider specific circumstances of each case.