Prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, e-mail: mmares@fss.muni.cz

V souvislosti s vývojem hrozby terorismu a souvisejících jevů a v souvislosti s jejich potíráním se v České republice objevily v posledních letech některé případy aplikace protiteroristických norem, které byly poměrně nedávno přijaty do českého právního řádu v důsledku jeho evropeizace. Jedná se i o aplikaci § 311 trestního zákoníku č. 40/2009 (dále jen tr. zákoník) a na něj navazujících ustanovení stejného předpisu. Tato aplikace byla a je provázena odbornými diskusemi, a to jak z hlediska hmotněprávního (např. při vymezení rozsahu fenoménů, k nimž se skutková podstata vztahuje, u upřesnění pojmů použitých v ustanovení apod.), tak procesně-právního (jaké důkazy je možné při dokazování tohoto specifického druhu trestné činnosti použít). Cílem tohoto článku je analyzovat § 311 tr. zákoníku a jeho vazbu na další skutkové podstaty v trestním zákoníku, dále pak popsat první případ odsouzení pachatele v ČR za tento čin, na příkladu částečně neúspěšné obžaloby demonstrovat možnosti dokazování trestné činnosti související s terorismem a nastínit možné budoucí oblasti aplikace § 311 (a to i ve vazbě na dosavadní vývoj násilného extremismu a jeho trestní postih, včetně problematiky tzv. zahraničních bojovníků).

Contemporary problems and challenges of the Criminal offence of the terrorist attack application

This article deals with contemporary problems using the criminal offence of the terrorist attack in the Czech law. The author analyses § 311 of the Criminal code and interconnected criminal offences. It describes first case of convicting of the offender for this act in the Czech Republic. It deals with the problems of evidence in relation to activity for the terrorist group and outlines the possibilities of further use of the legal norms (including issue of the so called foreign fighters). It proposes recommendations for the future use.