Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta MU, email: michal.radvan@law.muni.cz

Je nepochybné, že daňové právo, pakliže je uznávána jeho samostatnost, je velmi úzce provázáno s dalšími právními odvětvími: s finančním právem, s ústavním právem, se správním právem, s právem životního prostředí, se všemi soukromoprávními odvětvími atd. Daňové právo má samozřejmě vazby i na trestní právo, např. v tom smyslu, že existuje daňové právo trestní, v trestním zákoníku objevujeme několik trestných činů daňového charakteru apod. Aby vůbec bylo možné ukládat sankce za tyto trestné činy, je třeba výborné znalosti daňového práva. Článek vychází z těchto vazeb. Po nezbytném uvedení do problematiky a vymezení základních pojmů bude zaměřena pozornost na zásadu ne bis in idem ve smyslu souběhu sankce podle daňového řádu a trestního zákoníku. Cílem bude potvrdit či vyvrátit hypotézu, že zásada ne bis in idem je porušena, pokud stát uplatní v případě daňového úniku sankci jak daňověprávní, tak trestněprávní. Jedná se o téma vysoce aktuální v celosvětovém kontextu a nyní též diskutované na úrovni českých nejvyšších soudů s ohledem na postoupení věci do rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. V příspěvku budou využity zejména metody analýzy (právní regulace de lege lata, související judikatury), částečně komparace (při porovnání právní regulace ve vybraných zemích) a syntézy (pro tvorbu závěrů a doporučení de lege ferenda). Z tuzemské literatury se příliš čerpat nedá, neboť téměř neexistuje, a proto je nezbytné při vyhledávání zdrojů zaměřit pozornost především do zahraničí.

The principle of ne bis in idem in relation to an offense evading taxes, fees and other mandatory payments

The paper deals with the links between the Tax Law and the Criminal Law. After the necessary introduction and definition of basic terms, the attention is focused on the ne bis in idem principle in terms of parallel sanctions by the Tax Code and the Criminal Code. The aim is to confirm or disprove the hypothesis that the ne bis in idem principle is violated if the state applies in the case of tax evasion both Tax Law and Criminal Law penalties. This is a highly topical theme in a global context, and now also discussed at the Czech Supreme Courts.