Jakub Drápal, doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, email: jakub.drapal@gmail.com

Snaha o uložení obdobného trestu za obdobný trestný čin, tedy nalezení rovnosti v trestání, je stará stejně jako trestní právo. Přibližná rovnost v trestání je jedním ze základních předpokladů funkčnosti trestního práva a podmínkou jeho přijetí společností. Je-li při ukládání trestů jedním ze základních principů individualizace trestů, není třeba dále řešit otázku, zda se v trestním právu uplatní rovnost formální nebo materiální. Hlavní charakteristikou materiální rovnosti je totiž posuzování dopadu na reálnou situaci jednotlivce. Snahou zákonodárce musí být snaha o co nejrovnější právo, čehož nelze dosáhnout v případě peněžitého trestu jinak než násobením závažnosti trestného činu veličinou vyjadřující majetkové poměry. Toto pojetí pak logicky vyústilo v případě peněžitých trestů v koncept denních pokut, které berou v úvahu právě zmíněné aspekty. Tento koncept byl obecně do českého právního řádu zaveden novým trestním zákoníkem.

The malfunctioning of financial penalties in the form of daily fines (and what to do with it)

This article deals with the practical application of the concept of day fines. The results of the findings are,  that  the  theory  is  not followed,   and  there  is a great difference between relative amount of  (day) fine s for wealthy and poor off enders. Pecuniary punishment has not been accepted  as  an  alternative sanction and administrative support has not been offered to the judges so they could apply it. Case law of Supreme and Constitutional Court, as  well  as  of Dist rict Courts for Prague 2 and Jeseník, are ana lyzed.