Mgr. Michal Jílovec, právní čekatel Okresního státního zastupitelství Brno-venkov, doktorand na katedře trestního práva PrF MU v Brně
Mgr. Vítězslav Kozák, právní čekatel Okresního státního zastupitelství v Kroměříži

Základní zásady trestního řízení vychází z ústavních základů demokratického právního státu, vyjadřují principy v těchto základech obsažené a lze je chápat jako vůdčí právní ideje, kterým toto postavení přiznává zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Těmto hodnotám je pak zejména prostřednictvím § 2 trestního řádu určeno konkrétní vyjádření v podobě základních zásad trestního řízení. Na těchto zásadách, tvořících pomyslné základní stavební jednotky, je budováno celé trestní řízení; také se v nich nejvýrazněji projevuje samotná podstata trestního řízení. Význam základních zásad trestního řízení spočívá mimo jiné také v tom, že jsou nezbytným předpokladem a zároveň účinnou zárukou provedení trestního řízení v souladu se zákonem (zaručují jeho dodržování), zajišťují důslednou ochranu společnosti, ale i práva a oprávněné zájmy občanů, jakož i osob, proti nimž se trestní řízení vede. V souhrnu tak napomáhají k dosažení smyslu a účelu trestního řízení vyjádřeného v § 1 odst. 1 trestního řádu.