Mgr. Kateřina Hlaváčová, doktorandka na katedře trestního práva PrF MU v Brně, e-mail: kata.hlavac@gmail.com

Jednou z často diskutovaných otázek v souvislosti s činností Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „generální inspekce“) je užití výsledku tzv. zkoušky spolehlivosti jako důkazu v trestním řízení. Zkouška spolehlivosti známá také jako zkouška odolnosti protiprávnímu jednání spočívá v navození situace, kterou je zkoušený pracovník bezpečnostních sborů povinen řešit v rámci své pravomoci a působnosti. Při provádění zkoušky spolehlivosti inspektor generální inspekce předstírá, že je běžným občanem za účelem zjištění, zda zkoušený pracovník v dané situaci dodrží právní a interní předpisy, či za účelem prověření obecné kvality vykonávané práce zkoušeným pracovníkem. Inspektor tak může například navodit zdání, že je pachatelem dopravního přestupku, oznamovatelem trestného činu či nálezcem peněženky. O zkoušce spolehlivosti je inspektor povinen vypracovat úřední záznam a její průběh dokumentovat obrazovým a zvukovým záznamem, a to z důvodu následného vyhodnocení zákonnosti takového postupu. Dopustí-li se zkoušený pracovník správního deliktu nebo trestného činu, může sloužit obrazový a zvukový záznam z provedené zkoušky spolehlivosti (dále jen „výsledek zkoušky spolehlivosti“) jako velmi důležitý důkazní prostředek a může být významným důvodem pro zahájení úkonů trestního řízení. Je tedy zřejmá tendence generální inspekce výsledek jako důkaz používat.