PhDr. Kazimír Večerka, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, email: kvecerka@iksp.justice.cz
PhDr. Markéta Štěchová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, email: mstechova@iksp.justice.cz

Příspěvek informuje o výsledcích empirického šetření, které bylo zaměřeno na širší uvislosti aktuálního stavu prevence kriminality ve vztahu k manažerům prevence kriminality v obcích. Pozice manažera prevence kriminality byla v některých obcích zřizována postupně, v zásadě z podnětu Odboru prevence Ministerstva vnitra ČR. Záměrem vytváření této pozice bylo – vedle důležité funkce manažera prevence kriminality jako určitého styčného pracovníka pro praktickou komunikaci s Ministerstvem vnitra ČR – zajišťování celé řady preventivních úkolů v obci. Účelem činnosti těchto pracovníků mělo být zejména sledování rozvoje preventivní práce na místní úrovni a schopnost aktivně napomáhat různým subjektům preventivních aktivit při plánování a uskutečňování programů s preventivním dosahem.