kpt. PhDr. Lukáš Miklas, Policejní akademie ČR, Fakulta bezpečnostně právní, email:  lukasmiklas@centrum.cz

Článek se zabývá postupem Policie České republiky ve vztahu k provedení prohlídky osoby dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a osobní prohlídkou dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k tzv. bezpečnostní prohlídce. Je nastíněno několik problémových otázek z praxe, na které se autor článku za využití dostupných odborných pramenů a vlastních zkušeností snaží nalézt odpovědi a odpovídající řešení, což je i cílem tohoto článku. Je pojednáno rovněž o postupu ostatních policejních orgánů dle trestního řádu. V závěru článku autor přináší své úvahy de lege ferenda vyplývající z jeho vlastního rozboru problémových oblastí zvoleného tématu.