JUDr. Ing. Martin Adamec, doktorand na Katedře správního práva a správní vědy PrF UK, email: martin.adamec@seznam.cz

Ukládání kázeňských trestů odsouzeným představuje specifický typ správního disciplinárního řízení, kterému je v odborné literatuře i v právní úpravě věnován minimální prostor. Fakticky se tato problematika stává předmětem zájmu zákonodárce vždy zhruba jednou za čtyři roky, jelikož přibližně v tomto intervalu se v České republice uskutečňuje kontrolní návštěva Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Výbor“), který se mj. zaměřuje i na problematiku disciplinárního řízení s odsouzenými. V návaznosti na kontrolní závěry pak bývá přijato několik dílčích opatření, přičemž až do příští návštěvy Výboru zůstává problematika jinak opomíjena. Vzhledem k tomu, že je na letošní rok v České republice naplánována další z pravidelných návštěv Výboru, klade si tento text za cíl přiblížit základní právní matérii obsaženou v Evropské úmluvě o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (EÚZM) ve vztahu ke kázeňskému trestání odsouzených, a taktéž se v něm pozastavím nad závěry Výboru z předchozí návštěvy na našem území v roce 2014.