JUDr. Iveta Juráková, Ph.D., státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství pro Prahu-západ,email: IJurakova@osz.phaz.justice.cz

Postavení státního zastupitelství je zakotveno v Ústavě České republiky, a to v čl. 80, který se věnuje účelu, postavení a působnosti státního zastupitelství. Působností státního zastupitelství je třeba rozumět okruh úkolů, které jsou mu jako orgánu veřejné moci svěřeny. Postavením státního zastupitelství se rozumí právní zakotvení státního zastupitelství v systému orgánů veřejné moci se zřetelem na jeho význam, vliv a pozici mezi takovými orgány, včetně vztahu k nim. Ustanovení čl. 80 odst. 1 stanoví, že státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. Ustanovení čl. 80 odst. 2 Ústavy stanoví, že působnost a postavení státního zastupitelství upravuje zákon. Citované ustanovení je naplňováno zákonem o státním zastupitelství, který upravuje postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství a další. Právní úprava státního zastupitelství v Ústavě České republiky je tedy poměrně stručná a je vyjádřena srozumitelným právním jazykem. Zařazení státního zastupitelství přímo do Ústavy signalizuje jeho zásadní význam. Zakotvení státního zastupitelství v Ústavě považuji za potřebné, a to především z následujících důvodů. Ústavní úprava státního zastupitelství znamená větší jistotu oproti zákonné úpravě a do jisté míry omezuje možnost jeho postavení přizpůsobovat aktuálním politickým vlivům. Státní zastupitelství je de lege lata v systému dělby moci zákonodárcem nešťastně vnímáno jako součást výkonné moci.