prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D., Generálna prokuratúra Slovenskej republiky PrF UK Bratislava, email: jozef.centes@genpro.gov.sk
JUDr. Marta Kolcunová, Ph.D., Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí, ich sexuálnemu zneužívaniu a detskej pornografii predstavuje jednu z kľúčových oblastí legislatívnej činnosti Európskej únie v oblasti trestného práva. V nadväznosti na medzinárodné zmluvy a dohovory Európska únia prijala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV. Práve transpozícia smernice 2011/92/EÚ bola cieľom zákona č. 204/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s európskymi (ale aj medzinárodnými) požiadavkami sa s účinnosťou od 1. augusta 2013 v  Trestnom zákone ustanovila všeobecná definícia pojmu „dieťa“ s tým, že možnosť nadobudnutia plnoletosti pred dovŕšením 18 rokov uzavretím manželstva nezakladá dôvod pre obmedzenie rozsahu trestnoprávnej ochrany dieťaťa v trestnom konaní. Zároveň sa rozšírila definícia pojmu detskej pornografie, a to o osoby, ktoré v pornografickom materiáli vyzerajú, resp. predstierajú, že sú dieťaťom, pričom ich skutočný vek nie je rozhodujúci. V nadväznosti na novo zavedenú definíciu detského pornografického predstavenia (§ 132 ods. 5 Trestného zákona) sa upravila aj skutková podstata trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 Trestného zákona tak, že zahŕňa aj využitie, získanie, ponúknutie alebo iné zneužitie dieťaťa k výrobe detského pornografického predstavenia. Zakotvila sa aj trestnosť úmyselného získavania prístupu k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete (internetu) či vedomej účasti na detskom pornografickom predstavení alebo groomingu.