prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu, email: pavel.samal@nsoud.cz

Po čtvrt století současného pojetí státního zastupitelství je jistě namístě podrobit jej zevrubnému zhodnocení a zvážit, zdali systém v té formě, jak je nastaven, poskytuje dostatečné záruky k tomu, aby veřejná žaloba naplňovala požadavky společnosti na zajištění garancí spravedlivého procesu v trestním řízení, které jsou vnitřně spjaté s jejím současným vnímáním. Moderní podoba systému dělby moci, jež byla naznačena již Johnem Lockem a později rozvinuta francouzským myslitelem Charlesem Louisem Montesquiem, definuje tři státní moci, a sice legislativní, exekutivní a též tu, která dohlíží, aby vůle zákonodárce byla účinně uplatňována, tedy moc soudní, jíž jsem jako předseda Nejvyššího soudu taktéž součástí. Veškerá státní moc má sloužit všem občanům, neboť slovy Abrahama Lincolna je demokracie vláda lidu, skrze lid a pro lid. Z tohoto důvodu by mělo být základním cílem zabezpečit každé složce vhodné podmínky pro plnění jejích úkolů takovým způsobem, aby bylo mimo jiné garantováno i právo na spravedlivý proces a aby ke každé zmíněné složce měla společnost důvěru a respekt. Státní zastupitelství je nepochybně jako subjekt zajišťující zákonnost v přípravném trestním řízení a zejména výkon a zastupování veřejné žaloby, čímž přispívá k naplňování idejí právního státu, neoddělitelným prvkem systému trestní spravedlnosti.