JUDr. Radovan Blažek, PhD., e-mail: radovan.blazek@flaw.uniba.sk

Článok sa venuje problematike neplnenia súkromnoprávnych záväzkov a možnej hrozby trestného postihu. Autor sa zamýšľa nad dôvodmi, ktoré bránia trestnému stíhaniu osôb podozrivých z trestnej činnosti, ktorá je zdanlivo „len“ súkromnoprávnym sporom. Článok je zameraný najmä na využívanie argumentácie cez tzv. „povinnú mieru opatrnosti“, ktorá sa stáva stále častejšie dôvodom na nezačatie trestného stíhania.